Giấy Chứng nhận sản phẩm được sản xuất và kinh doanh tại ysdn.vn bởi Yến Sào Doanh Nhân - Health Coach La Yến Team được chứng nhận bởi Bộ Y Tế